สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

แบบคำร้องเพื่อขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสบเมย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (คำร้องขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสุนัข/แมว

Drag and drop files here or Browse