สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์รถไถ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอความอนุเคราะห์รถไถ  ในเรื่องประเภทคำร้องขอความอนุเคราะห์รถไถ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เข้าตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านยื่นคำร้อง จะถือว่าท่านยอมรับและยืนยันว่าเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงทุกประการคำร้องขอความอนุเคราะห์รถไถ

ระบุข้อมูลให้ชัดเจน เช่น จุดที่ต้องการขอความรถรถไถเข้าไปในพื้นที่หรือปรับพื้นที่ ชื่อหมู่บ้านหรือหย่อมบ้าน พิกัด GPS (ถ้ามี)
Drag and drop files here or Browse