สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ 
ท่านสามารถยื่นคำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
ได้ในวัน เวลา ราชการ โดยให้ยื่นคำร้องล่วงหน้า เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จะได้เสนอผู้บริหารทราบและเพื่อลงเวลานัดหมายการยื่นขอใช้สถานที่ราชการของท่าน

คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ

Drag and drop files here or Browse