สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้ทางเว็บไซต์ www.sobmoeilocal.go.th

2567PR

 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้ทางเว็บไซต์ www.sobmoeilocal.go.th
และท่านสามารถเข้าใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ในภารกิจงาน ต่อไปนี้
1. คำร้องแจ้งเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
2. แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3. คำร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. คำร้องขอซ่อมไฟสาธารณะ
5. คำร้องแจ้งระบบประปาชำรุด
6. คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
7. คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
8. การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ (เบี้ยยังชีพ)
9. การตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
10. คำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะ
11. คำร้องขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
12. คำร้องแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย