สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกต้อง พร้อมขอความร่วมมือชุมชนในการร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือน และลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลสบเมย

S 29368369 0 S 29368371 0 S 29368372 0

S 29368373 0 S 29368374 0 S 29368375 0

S 29368376 0 S 29368377 0 S 29368378 0

S 29368379 0 S 29368380 0 S 29368382 0