สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

ประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2567
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566

โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเป็นประธาน ผู้อำนวยการ รพ.สบเมย สาธารณสุขอำเภอสบเมย และท้องถิ่นอำเภอสบเมย เป็นที่ปรึกษากองทุนฯ โดยมีตัวแทนจากชุมชนประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสบเมย รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตำบลสบเมยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย ซึ่งจากการประชุมได้มีการเสนอปัญหาสุขภาพชุมชนที่มีความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีดังนี้คือ
1.ปัญหาด้านสุรา/ยาเสพติด
2.ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากขยะ
3.การส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในชุมชน
4.โรคไข้เลือดออก/โรคมาลาเรีย
5.ปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
6.การดูแลสุขภาพโภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัย
7.การฝากครรภ์และโภชนาการหญิงตั้งครรภ์
8.โรคเบาหวาน
9.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
10.การเฝ้าระวังและป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยปัญหาสุขภาพดังกล่าวจะนำไปจัดทำเป็นแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปี 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ โดยประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่จัดทำโครงการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยต่อไป

    386849208 2454446978068060 8543546757328056991 n 393192239 889571869460113 2027799788910069207 n 410527964 918076949711157 7310603669449695162 n