สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2567
วันที่ 31 มกราคม 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านเลโคะ ตัวแทนผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย) ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสบเมย และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 คน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประจำปี 2567
ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมกองทุนทั้ง 5 ด้าน จำนวน 25 โครงการ ดังนี้
ด้านที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 4 โครงการ
ด้านที่ 2 สนับสนุนองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น จำนวน 15 โครงการ
ด้านที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 3 โครงการ
ด้านที่ 4 สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุน จำนวน 1 โครงการ
ด้านที่ 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ
โดยโครงการที่ได้รับการอนุมัตินั้น เป็นโครงการด้านการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลแบบปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสบเมยมีสุขภาพที่ดีเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการกองทุน จะได้นำผลของการดำเนินโครงการมาสรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นในปีต่อไป

   420646274 910556034105871 473853436492844124 n423422653 1434227574188372 490783041889057231 n 423454607 1498548310692131 7001031601579296799 n