สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเผาตอซังข้าวและฟางข้าว หลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยส่งเสริมให้มีการนำตอซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อลดการเผาซึ่งเป็นการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น ความร้อน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโรคร้อน และฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

S 8945667