สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

คณะผู้บริหาร อบต.สบเมย ชุดใหม่ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ 
1. นายอินศวร ทองประดิษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 084 - 0180663
2. นายสุวัฒน์ กระสินธุ์ผดุง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 097 - 3120982
3. นายสุวรรณ รักการเลี้ยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 098 - 2948207
4. นายศรีทอง พาวี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 095 - 5152093