สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายอินศวร ทองประดิษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

 277113072 283511250625951 6549539250904852147 n 277367777 294567352825624 4051703646345365430 n

276173594 5015227101875295 4618216811733701460 n 277448777 1033125087562390 2831292595589337544 n

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยรับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับ แนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การจัดทำข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ แจ้งผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แจ้งนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แจ้งแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในการนี้ นายอินศวร ทองประดิษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยให้ดีขึ้น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยก็จะมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้นต่อไป