สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านเลโคะ ตัวแทนผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 คน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประจำปี 2566

ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมกองทุนทั้ง 5 ด้าน จำนวน 27 โครงการ ดังนี้

ด้านที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 4 โครงการ

ด้านที่ 2 สนับสนุนองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น จำนวน 16 โครงการ

ด้านที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 4 โครงการ

ด้านที่ 4 สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุน จำนวน 1 โครงการ

ด้านที่ 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ

โดยโครงการที่ได้รับการอนุมัตินั้น เป็นโครงการด้านการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลแบบปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสบเมยมีสุขภาพที่ดีเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการกองทุน จะได้นำผลของการดำเนินโครงการมาสรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นในปีต่อไป

 340420523 615736847071240 943204363718583353 n 340430022 137307785977179 4592394034854832105 n 340484416 898984737881396 4568602223648895796 n