สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอินศวร ทองประดิษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้เข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบถ่ายทอดสดทาง YouTube จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. และร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยรับทราบเกี่ยวกับ แนวทางการประเมิน ITA ปี 2566 แนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก การจัดทำข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ แจ้งผลการประเมิน ITA ในปี 2565 ที่ผ่านมา แนวทางการยกระดับผลการประเมินให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน และดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy กิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ Do’s & Don’t กิจกรรมเสริมสร้างวินัย และร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

336568149 765531681797791 7020194157154493017 n 336380543 977570073653869 5203102251068340972 n 336199843 770374144232746 6952906661010423833 n 336315443 761042015540369 5397293237377325018 n

336587138 746911150324644 7694515720334078887 n 336597776 205173108826386 5268473072627690391 n