สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

ประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเป็นประธาน ผู้อำนวยการ รพ.สบเมย สาธารณสุขอำเภอสบเมย และท้องถิ่นอำเภอสบเมย เป็นที่ปรึกษากองทุนฯ โดยมีตัวแทนจากชุมชนประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสบเมย รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตำบลสบเมยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย ซึ่งจากการประชุมได้มีการเสนอปัญหาสุขภาพชุมชนที่มีความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีดังนี้คือ

1.ปัญหาด้านสุรา/ยาเสพติด

2.ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากขยะ

3.การส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในชุมชน

4.โรคไข้เลือดออก/โรคมาลาเรีย

5.ปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

6.การดูแลสุขภาพโภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัย

7.การฝากครรภ์และโภชนาการหญิงตั้งครรภ์

8.โรคเบาหวาน

โดยปัญหาสุขภาพดังกล่าวจะนำไปจัดทำเป็นแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ โดยประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่จัดทำโครงการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยต่อไป

321619243 3437457576473025 444651650426799815 n

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 มีนายก อบต.สบเมยเป็นประธานกองทุน ผู้อำนวยการ รพ.สบเมย สาธารณสุขอำเภอสบเมย และท้องถิ่นอำเภอสบเมย เป็นที่ปรึกษากองทุน โดยมีตัวแทนจากชุมชนประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสบเมย ร่วมกันเสนอปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตำบลสบเมย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย โดยนำไปจัดทำเป็นแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปี 2566 เพื่อจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

321630652 546701074172914 6006279719967080898 n 321745516 1299477960848198 5708023886531388225 n