สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 - มาตรฐานการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น anigifdownload
 - คู่มือการใช้ทรัพยสินของทางราชการ (มาตรการยืมทรัพย์สินทางราชการ) anigifdownload
 - คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง anigifdownload
 - คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม anigifdownload
 - คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านจัดเก็บรายได้  anigifdownload
 - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                   anigifdownload