สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

 

 รายงานของผู้สอบทางบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 - รายงานของผู้สอบทางบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) anigifdownload

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ anigifdownload

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑                                                                                                                              anigifdownload
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ anigifdownload
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ anigifdownload
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ anigifdownload
 - รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ anigifdownload

รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕

 - รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                    anigifdownload
 - การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ anigifdownload

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ anigifdownload
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ anigifdownload
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ anigifdownload
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ anigifdownload