สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

 

 

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

  - รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) anigifdownload

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 - ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) anigifdownload

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 - การรายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)                                                                            anigifdownload
 - รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๖ anigifdownload

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 - การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                    anigifdownload

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

 - การรายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) anigifdownload

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

 - การรายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)   anigifdownload

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)                                                        anigifdownload

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

 - การรายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) anigifdownload