สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ anigifdownload
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ anigifdownload
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖                                                                                                                                                          anigifdownload
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) anigifdownload

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  anigifdownload
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓                                                                                                                                                                             anigifdownload

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

 - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ anigifdownload
 - คำนำ anigifdownload
 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน (แบบ ผ.๐๒) anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (แบบ ผ.๐๒) anigifdownload

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 - คำนำ anigifdownload
 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน (แบบ ผ.๐๒) anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (แบบ ผ.๐๒) anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.๐๒) anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษาฯ แผนงานการศาสนาฯ (แบบ ผ.๐๒) anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษาฯ แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.๐๒) anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษาฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (แบบ ผ.๐๒)  anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ฯ แผนงานรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๒) anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาด้านการเมืองฯ แผนงานบริหารทั่วไป (แบบ ผ.๐๒) anigifdownload
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒) anigifdownload
 - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) anigifdownload
 - ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล anigifdownload