สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

 - แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 anigifdownload
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 anigifdownload
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 anigifdownload
 - ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 anigifdownload
 - แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ anigifdownload
 - ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล anigifdownload
 - ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย anigifdownload
 - แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ anigifdownload
 - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ anigifdownload
 - ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ anigifdownload
 - แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ anigifdownload