สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

 - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 anigifdownload
 - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2563 anigifdownload
 - ประกาศ ก.อบต.จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2558 anigifdownload
 - ประกาศ ก.อบต.จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ [ฉ.2] พ.ศ.2563 anigifdownload
 - ประกาศ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯ พ.ศ.2562 anigifdownload
 - ประกาศ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯ พ.ศ.2562 [แบบประเมิน] anigifdownload
 - ประกาศ ก.อบต.จ.แม่ฮ่องสอน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูฯ อบต. พ.ศ. 2562 [การประเมิน] anigifdownload
 - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ฉบับที่ 6] [การประเมินผลการปฏิบัติงาน] anigifdownload
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                     anigifdownload