องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ข้อมูลการให้บริการประชาชน

 

ข้อมูลการให้บริการประชาชน

ลำดับที่

รายการการให้บริการประชาชน

จำนวน

หมายเหตุ

1

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

167

 

2

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

124

 

3

การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

7

 

4

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

32

 

5

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

4

 

6

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ

25

 

7

การขอรับข้อมูลข่าวสาร

3

 

8

งานทะเบียนพาณิชย์

3

 

 

Top