องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านแม่คะตวน หมู่ที่ ๒

 

          เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยนายมานพ เพ็ญเดือนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านแม่คะตวน หมู่ที่ ๒ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท จุดชมวิวยาว ๒๐.๐๐ เมตร งานทางเดิน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

ต้องการโหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

                         บก.01.2 Page1บก.01.2 Page2

          แบบสรุปค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านแม่คะตวน หมู่ที่ ๒ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท จุดชมวิวยาว ๒๐.๐๐ เมตร งานทางเดิน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

ต้องการโหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

                           .2 Page1 .2 Page2

                               .2 Page3 .2 Page4

Top