องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๑๒ โครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มีประกาศประชาสัมพันธ์ให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๑๒ โครงการ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการจากงบประมาณ จ่ายขาดจากเงินสะสม โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

ต้องการโหลดประกาศ คลิ๊กที่นี่ และรายละเอียดประกาศของแต่ละโครงการสามารถโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามด้านล่างของประกาศ

2.2562 Page1

2.2562 Page22.2562 Page3

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านขุนแม่คะตวน หมู่ที่ ๓ (เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านขุนแม่คะตวน - บ้านห้วยกองมูล)  
     - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
     - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านห้วยกองมูล หมู่ที่ ๔ (เส้นทางเชื่อมต่อจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูล - ภายในบ้านห้วยกองมูล) ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
     - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
     - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านแม่ลามา หมู่ที่ ๔ (เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านแม่ลามาหลวง - บ้านแม่ลามาน้อย) ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านทียาเพอ หมู่ที่ ๘ (เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านทียาเพอ - บ้านห้วยไชยวงค์) ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านน้ำออกฮู หมู่ที่ ๙ (เส้นทางหลังวัดน้ำออกฮู) ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านปู่แก้ว หมู่ที่ ๑๐ (เส้นทางเชื่อมต่อภายในบ้านปู่แก้ว) ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านทีฮือลือ หมู่ที่ ๑๑ (เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแยกทีฮือลือ - บ้านทีฮือลือ) ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านแม่ปอง หมู่ที่ ๑๑ (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านกลอโคะ หมู่ที่ ๑๒ (เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านกลอโคะ - เส้นทางอุทยานกลอโคะ) ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
๑๐. โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านแม่คะตวน หมู่ที่ ๒ ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์จุดชมวิวดอยผาตั้งบ้านแลโคะ หมู่ที่ ๑ ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์จุดชมวิวบ้านกองมูล หมู่ที่ ๔ ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบ ปร. ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
      - แบบแปลน ต้องการโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่
Top