February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 21 November 2017
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

    มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง...

  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย จำนวน ๕๐ คน เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควัน แจกมุ้ง และทรายอะเบท ให้กับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดตำบลสบเมย

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดตำบลสบเมย

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดตำบลสบเมยในวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  - หมู่บ้านที่ชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้านเลโคะ  - รองชนะเลิศอันดับ ๑ บ้านแม่ลามาหลวง  - ร...

  โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป้าตำบลสบเมย

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป้าตำบลสบเมย

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินงานโครงการจัดทำแนวกันไฟ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ปริมาณงาน ๕,๐๐๐ เมตร  

  ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

  ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย (4)

  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  งบประมาณ 30,000.00 บาท
  - โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ  งบประมาณ 150,000.00 บาท
  - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 งบประมาณ 836,339.00 บาท
  - โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลสบเมย งบประมาณ 3,190,000.00  บาท
  - โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณ 30,000.00 บาท
  - โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 30,000.00 บาท
     (การจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)      
  - โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย งบประมาณ 500,000.00 บาท

   

  Pic30

  โครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557

  ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ
  1 โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย              500,000.00        500,000.00                -  
  2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2557                30,000.00          30,000.00                -  
  3 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีงบประมาณ 2557                30,000.00          30,000.00                -  
  4 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลสบเมยภาคเรียนที่ 2/2556            3,192,000.00    3,190,000.00      2,000.00
  5 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2556            1,672,680.00        836,339.00    836,341.00
  6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557                30,000.00          30,000.00                -  
  7 โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557              150,000.00        150,000.00                -  
  8 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2528 - 2560) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557                30,000.00          30,000.00                -  
  9 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คะตวน              100,000.00        100,000.00                -  
  10 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทะลุ              100,000.00        100,000.00                -  
  11 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำใส              100,000.00        100,000.00                -  
  12 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น              150,000.00        149,975.00            25.00
  13 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                20,000.00          20,000.00                -  
  14 โครงการจัดซื้อกระสอบทราย                60,000.00          60,000.00                -  
  15 โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยเพื่อสนับสนุนการปลูกเสาวรส                10,000.00          10,000.00                -  
  16 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์                  11,800.00          11,300.00          500.00
  17 โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า                  8,200.00            8,200.00                -  
  18 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอสบเมย ปีงบประมาณ 2557                  5,000.00          20,920.00 - 15,920.00
  19 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย                13,800.00          13,800.00                -  
  20 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี                  5,000.00            5,000.00                -  
  21 โครงการฝึกอบรมหนูน้อยรักษ์โลก                  5,000.00            5,000.00                -  
  22 โครงการอุ๊ยสอนหลานสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น                10,000.00          10,000.00                -  
  23 โครงการอบรมให้ความรู้การปรองดองสมานฉันท์                15,000.00          15,000.00                -  
  24 โครงการอบต.สบเมยพบประชาชน                20,120.00          20,120.00                -  
  25 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบ้านห้วยทีซะ หมู่ที่ 10              200,000.00        200,000.00                -  
  26 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่ลามา หมู่ที่ 7              195,000.00        195,000.00                -  
  27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนแม่คะตวน หมู่ที่ 3              195,000.00        194,500.00          500.00
  28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยกองมูล หมู่ที่ 4              195,000.00        194,500.00          500.00
  29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทียาเพอ หมู่ที่ 8              183,000.00        182,300.00          700.00
  30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5              197,000.00        196,500.00          500.00
  31 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านแม่สองแคว หมู่ที่ 3              248,700.00        246,700.00      2,000.00
  32 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านเลโค๊ะ หมู่ที่ 1              475,000.00        474,500.00          500.00
  33 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2              474,200.00        473,000.00      1,200.00
  34 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.บ้านแม่ลามา หมู่ที่ 7                111,200.00        110,000.00      1,200.00
  35 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านห้วยยาก หมู่ที่ 10              240,600.00        239,000.00      1,600.00
  36 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5                417,400.00        416,000.00        1,400.00
  37 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านทียาเพอ หมู่ที่ 8                142,400.00        137,000.00      5,400.00
  38 โครงการปรับเกลี่ยถนนดิน จำนวน 5 สายทาง                90,300.00          90,300.00 -
    1.สายแยกบ้านปู่แก้ว - บ้านปู่แก้ว      
    2.สายบ้านห้วยกองมูล - บ้านขุนแม่คะตวน      
    3.สายบ้านขุนแม่คะตวน - บ้านแม่สองแคว      
    4.สายถนนเพื่อการเกษตรบ้านแม่คะตวน      
    5.สายถนนเพื่อการเกษตรบ้านแม่ทะลุ      
  39 โครงการปรับเกลี่ยถนนดิน จำนวน 3 สายทาง                76,400.00          76,400.00 -
    1.แยกบ้านท่าเรือ - บ้านห้วยไชยยงค์      
    2.แยกบ้านห้วยไชยยงค์ - บ้านทียาเพอ      
    3.แยกบ้านทียาเพอ - บ้านเลโค๊ะ      
  40 โครงการปรับเกลี่ยถนนดิน จำนวน 6 สายทาง                76,400.00          76,400.00 -
    1.แยกบ้านกลอโค๊ะ - บ้านกลอโค๊ะ      
    2.บ้านกลอโค๊ะ - แยกบ้านแม่ลามา      
    3.บ้านแม่ลามาน้อย - บ้านแม่ลามา      
    4.แยกบ้านทีฮือลือ - บ้านทีฮือลือ      
    5.บ้านทีฮือลือ - บ้านแม่ปอง      
    6.บ้านแม่ปอง - บ้านเลโค๊ะ      
  41 โครงการปรับเกลี่ยถนนดิน จำนวน 4 สายทาง                76,400.00          76,400.00 -
    1.สายบ้านห้วยกองมูล - บ้านห้วยยาก      
    2.สายบ้านห้วยยาก - บ้านห้วยยาก      
    3.สายบ้านห้วยทีชะ - บ้านห้วยยาก      
    4.สายบ้านห้วยทีชะ - บ้านท่าเรือ      
  42   โครงการปรับเกลี่ยดินเชื่อมหมู่บ้าน   จำนวน 6 สายทาง หมู่ที่ 9                96,000.00          95,500.00          500.00
  43 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5              100,000.00        100,000.00 -
  44 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2              100,000.00        100,000.00 -
  45 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9              100,000.00        100,000.00 -
  46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซื่อมื่อ หมู่ที่ 6                98,000.00          97,500.00          500.00
  47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9                99,000.00          98,500.00          500.00
  48 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรบ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9                99,500.00          99,000.00          500.00
  49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทีฮือลือ หมู่ที่ 11                97,000.00          96,500.00          500.00
  50 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2                98,000.00          97,500.00          500.00
  51 โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2                98,000.00          97,500.00          500.00
  52 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านเลโค๊ะ หมู่ที่ 1                98,000.00          97,500.00          500.00
  53 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านทีฮือลือ หมู่ที่ 11                97,000.00          96,500.00          500.00
  54 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านซื่อมื่อ หมู่ที่ 6                98,000.00          97,500.00          500.00
  55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำประจำหมู่บ้านกลอโค๊ะ หมู่ที่ 12                96,900.00          96,400.00          500.00
  56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเลโค๊ะ หมู่ที่ 1                95,000.00          94,500.00          500.00
  57 โครงการขุดลอกลำห้วยไชยยงค์ หมู่ที่ 8                48,600.00          48,000.00          600.00
  58 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านทีฮือลือ หมู่ที่ 11                94,000.00          93,500.00          500.00
  59 โครงการก่อสร้างกล่องเกเบี้ยน บ้านซื่อมื่อ หมู่ที่ 6                43,000.00          42,500.00          500.00
  60 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.บ้านซื่อมื่อ หมู่ที่ 6                51,000.00          50,500.00          500.00
  61 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางกล่องเกเบี้ยน                43,000.00          42,500.00          500.00

   

   Pic30

    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

            ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

   123Download Icon1

  LINK1

  LINK2

  LINK3

  LINK4

  Mostly cloudy

  29°C

  แม่ฮ่องสอน

  Mostly cloudy
  Humidity: 25%
  Wind: SW at 11.27 km/h
  Monday
  Partly cloudy
  14°C / 31°C
  Tuesday
  Sunny
  15°C / 32°C
  Wednesday
  Sunny
  17°C / 32°C
  Thursday
  Mostly sunny
  16°C / 32°C
  Friday
  Rain
  17°C / 30°C
  Saturday
  Sunny
  17°C / 29°C
  Sunday
  Sunny
  17°C / 31°C
  Share on Myspace

  footer

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Web-Komp