May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

  Written byWebmaster
  on Friday, 02 March 2018
  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ

  Written byWebmaster
  on Friday, 23 February 2018
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ สามารถติดขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา...

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 21 November 2017
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

    มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง...

  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย จำนวน ๕๐ คน เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควัน แจกมุ้ง และทรายอะเบท ให้กับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง (11)

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ

  สามารถติดขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่่ ๐-๕๓๖๑-๘๑๐๔

  0306032561 p10306032561 p2

  ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุด

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุด ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่าน้อยกว่า ๑๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

  12Download Icon1

  1

  Download Icon1

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

  เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

  ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

  12345Download Icon1

  123456789Download Icon1

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕

  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  ……………………………………………

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๓๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

            ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

            ๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

            ๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

            ๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

            ๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

            ๖. นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

            ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

            ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ทะลุ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

            กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับตำบล (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอสบเมย) หลังที่ว่าการอำเภอสบเมย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา ในวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

  12Download Icon11Download Icon1

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ ๒

  12Download Icon1

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สองแคว หมู่ที่ ๓

  12Download Icon1

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยกองมูล หมู่ที่ ๔

  12Download Icon1

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านซื่อมื่อ หมู่ที่ ๖

  12Download Icon1

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย แจ้งประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕

  12Download Icon1

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕

  1Download Icon1

  LINK1

  LINK2

  LINK3

  LINK4

  Mostly sunny

  27°C

  แม่ฮ่องสอน

  Mostly sunny
  Humidity: 73%
  Wind: W at 6.44 km/h
  Saturday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 31°C
  Sunday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 31°C
  Monday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 26°C
  Tuesday
  Thunderstorms
  21°C / 23°C
  Wednesday
  Scattered thunderstorms
  20°C / 23°C
  Thursday
  Scattered thunderstorms
  21°C / 26°C
  Friday
  Thunderstorms
  21°C / 28°C
  Share on Myspace

  footer

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Web-Komp