May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

  Written byWebmaster
  on Friday, 02 March 2018
  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ

  Written byWebmaster
  on Friday, 23 February 2018
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ สามารถติดขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา...

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 21 November 2017
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

    มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง...

  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย จำนวน ๕๐ คน เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควัน แจกมุ้ง และทรายอะเบท ให้กับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ข่าวสารทั่วไป

  ข่าวสารทั่วไป (11)

  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

  1Download Icon1

  ๑๐๐ วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ๑. ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู

  เราใช้กระดาษทิชชูเช็ดมือ เช็ดหน้า ปีละหลายล้านฟุต ซึ่งหมายถึงการโค่นต้นไม้ลงจำนวนมหาศาลช่วยกันลดการใช้กระดาษทิชชูด้วยการวางผ้ามือไว้ใกล้อ่างล้างมือแล้วใช้ผ้าเช็ดโต๊ะแทนการใช้กระดาษทิชชูเช็ด

  ๒. ใช้ถุงพลาสติกซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

  ประหยัดถุงพลาสติกได้โดยการใช้ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง หากถุงพลาสติกสกปรกก็ให้ทำความสะอาดแล้วแขวนไว้ให้แห้งเพื่อส่งกลับเข้าโรงงานสำหรับผลิตใหม่

  ๓. แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น

  โปรดหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษกระดาษลงในถังกับขยะอื่นๆ เพราะจะทำให้กระดาษเปรอะเปื้อนไขมันและเศษอาหารจะทำให้เศษกระดาษนั้นนำไปผลิตใหม่อีกไม่ได้

  ๔. กระดาษที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้

  กระดาษที่ไม่สามารถนำไปเข้ากระบวนการผลิตใหม่เป็นกระดาษใช้ได้อีก ได้แก่ กระดาษที่เคลือบด้วยขี้ผึ้ง กระดาษที่เข้าเล่มด้วยกรรมวิธีการละลายโดยใช้ความร้อน เช่น สมุดโทรศัพท์ นิตยสารต่างๆ ตลอดจนกระดาษที่ถูกเปรอะเปื้อนด้วยการชนิดที่ไม่ละลายน้ำ

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1234Download Icon1

  การคัดแยกขยะมูลฝอย

  ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่นๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขับถ่าย การดำรงชีวิต และอื่นๆ 

  ประเภทของขยะ

  ขยะเปียก หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น 
  ขยะแห้ง หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็นต้น 
  ขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล 

  12Download Icon1

  การสร้างเสริมสุขภาพตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

  การที่นักเรียนจะสามารถสร้างศักยภาพของตนในการจัดการกับปัญหาทางอารมณ์และความเครียดนั้น ควรจะพิจารณาวิธีการสร้างศักยภาพของตนเองต่อไปนี้

   1.) การสร้างเสริมสุขภาพตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ โดยมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ (Healthy lifestyles) เพื่อให้มีสุขภาพดีและคงอยู่ ซึ่งสามารถต้านทานกับปัญหาทางอารมณ์และความเครียดได้ โดยปฏิบัติพฤติกรรมดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

  123Download Icon1

  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพียงแค่วันละ ๓๐ นาที สักดาห์ละ ๓ ครั้ง จะเกิดผลดีต่อหัวใจและปอด รายละเอียดเพิ่มเติม

   

   

  Download Icon1

  องค์ความรู้เรื่องโรคไวรัสซิกา

  ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศเตือนพลเมืองที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาตินิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก มาทำความรู้จักโรคไข้ซิกานี้ว่าคืออะไร และเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากโรค ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด 

  โรคไข้ซิกาคืออะไร

  โรคไข้ซิกาเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้ซิกาเป็นชนิดเดียวกันกับยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) และไข้เหลือง

  สาเหตุหลักของการติดเชื้อเกิดจากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกาติดและช่องทางอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ เช่น การแพร่ผ่านทางเลือด การแพร่จากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ์

  105 p1105 p2105 p3Download Icon1

   

  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสไคโรนาสายพันธุ์ ๒๐๑๒ (MERS-CoV) ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไคโรนาสายพันธุ์ ๒๐๑๒ 

  (MERS-CoV) พบมีผู้ติดเชื้อแล้ว ๑,๑๕๔ ราย เสียชีวิต ๔๓๑ ราย จาก ๒๔ ประเทศ

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  106 p1106 p2106 p3106 p4Download Icon1

  คําแนะนําสําหรับการแยกตัวเองและการกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)

  107 p01

   107 p02

  Download Icon1

   

  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคคอตีบและเชิญชวนประชาชนให้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ซึ่งโรคคอตีบเป็นโรคที่ติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบตทีเรียซึ่งสามารถสร้างสารพิษที่ก่อให้เกิดการอักเสบและทำให้เกิดการตีบตันของระบบทางเดินหายใจ

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  P0001P0002P0003Download Icon1

  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูร้อน ซึ่งตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และจะสิ้นสุดประมารกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  P0001P0002P0003P0004P0005P0006Download Icon1

  LINK1

  LINK2

  LINK3

  LINK4

  Mostly sunny

  27°C

  แม่ฮ่องสอน

  Mostly sunny
  Humidity: 73%
  Wind: W at 6.44 km/h
  Saturday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 31°C
  Sunday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 31°C
  Monday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 26°C
  Tuesday
  Thunderstorms
  21°C / 23°C
  Wednesday
  Scattered thunderstorms
  20°C / 23°C
  Thursday
  Scattered thunderstorms
  21°C / 26°C
  Friday
  Thunderstorms
  21°C / 28°C
  Share on Myspace

  footer

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Web-Komp