February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

  anigif

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 21 November 2017
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

    มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง...

  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย จำนวน ๕๐ คน เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควัน แจกมุ้ง และทรายอะเบท ให้กับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดตำบลสบเมย

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดตำบลสบเมย

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดตำบลสบเมยในวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  - หมู่บ้านที่ชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้านเลโคะ  - รองชนะเลิศอันดับ ๑ บ้านแม่ลามาหลวง  - ร...

  โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป้าตำบลสบเมย

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป้าตำบลสบเมย

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินงานโครงการจัดทำแนวกันไฟ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ปริมาณงาน ๕,๐๐๐ เมตร  

  Thursday, 12 October 2017 15:05

  ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

  Written by
  Rate this item
  (0 votes)

  gif1 2

  ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

      สภาตำบลสบเมยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

  ที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร

           ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน    

           ทิศใต้           ติดต่อกับ  ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

           ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  

           ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

  เนื้อที่

      174,812.50 ไร่ (279.70 ตารางกิโลเมตร)

  ภูมิประเทศ           

      ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน  มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

  จำนวนหมู่บ้าน          

      องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ดังนี้

      หมู่ที่ 1 บ้านเลโคะ            ไม่มีหย่อมบ้าน

      หมู่ที่ 2 บ้านแม่คะตวน        ไม่มีหย่อมบ้าน

      หมู่ที่ 3 บ้านขุนแม่คะตวน     ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้าน คือ บ้านขุนแม่คะตวนเก่า , บ้านขุนแม่คะตวนใหม่ และบ้านแม่สองแคว

      หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกองมูล       ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านห้วยกองมูลเก่า และ บ้านห้วยกองมูลใหม่

      หมู่ที่ 5 บ้านแม่ทะลุ           ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้าน คือ บ้านแม่ทะลุเหนือ บ้านแม่ทะลุกลางและบ้านแม่ทะลุใต้

      หมู่ที่ 6 บ้านซื่อมื่อ            ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านซื่อมื่อหลวง และบ้านซื่อมื่อน้อย

      หมู่ที่ 7 บ้านแม่ลามาหลวง    ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านแม่ลามาหลวง และบ้านแม่ลามาน้อย

      หมู่ที่ 8 บ้านทียาเพอ          ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้าน คือ บ้านทียาเพอ บ้านห้วยไชยยงค์และบ้านท่าเรือ

      หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน้ำใส         ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้าน คือ บ้านห้วยน้ำใสเก่า บ้านห้วยน้ำใสใหม่ และบ้านน้ำออกฮู

      หมู่ที่ 10 บ้านห้วยทีชะ        ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้าน คือ บ้านห้วยทีชะ บ้านห้วยยาก และบ้านปู่แก้ว

      หมู่ที่ 11 บ้านทีฮือลือ         ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านทีฮือลือ และบ้านแม่ปอง

      หมู่ที่ 12 บ้านกลอโคะ        ไม่มีหย่อมบ้าน

  ประชากร    

      ประชากรทั้งสิ้น 5,731 คน แยกเป็นชาย 2,939 คน หญิง 2,792 คน มีความหนาแน่น 20 คน/ตารางกิโลเมตร สภาพทางเศรษฐกิจ      

  อาชีพ

      ทำนา ทำไร่ (ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, กระเทียม, พริก, อ้อย) ทำสวน (ลำไย กาแฟ ลิ้นจี่) เลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ ไก่ หมู) และรับจ้างทั่วไป

  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.       

      ปั๊มน้ำมัน (หลอดแก้วมือหมุน) 4 แห่ง โรงสีขนาดเล็ก 5 แห่ง ศูนย์สาธิตการตลาด 1 แห่ง ร้านค้าชุมชน 1 แห่ง  

  สภาพสังคม                     

      1) โรงเรียนประถมศึกษา 14 แห่ง

      2) ศูนย์การเรียนชุมชน 2 แห่ง

      3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

          3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คะตวน

          3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทะลุ

          3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำใส

      4) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านจำนวน 12 แห่งได้แก่หอกระจายข่าวหมู่ 1 - 12      

  สถาบันองค์กรทางศาสนา          

      วัด / สำนักสงฆ์     16       แห่ง    

      โบสถ์คริสต์           6       แห่ง          

  การสาธารณสุข  

      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง      

      อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 90        

  การคมนาคม    

      ถนนคอนกรีต 2.00 กิโลเมตร, ถนนลาดยาง 13.5 กิโลเมตร, ถนนลูกรัง 9 กิโลเมตร ถนนดิน 100 กิโลเมตร(การเดินทางลำบากโดยเฉพาะฤดูฝน)

  การโทรคมนาคม      

      ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 1 แห่ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 3 ตู้ โทรศัพท์สาธารณะผ่านดาวเทียม 9 แห่ง

  การไฟฟ้า        

      มีไฟฟ้าใช้ 2 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าโซล่าโฮม 10 หมู่บ้าน ระบบโซล่าเซลล์จ่ายไฟฟ้าในโรงเรียนบ้านเลโคะ 1 แห่ง

  แหล่งน้ำธรรมชาติ      

      แม่น้ำ 1 สาย ลำห้วย 12 สาย และหนองน้ำ 2 แห่ง      

  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่              

      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดคือทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 50 มีลำห้วยมากมาย เกือบทั้งหมดไหลลงสู่แม่น้ำยวม และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น ถ้ำ น้ำตก ยอดดอย เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

  Read 79 times

  Leave a comment

  Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  LINK1

  LINK2

  LINK3

  LINK4

  Mostly cloudy

  29°C

  แม่ฮ่องสอน

  Mostly cloudy
  Humidity: 25%
  Wind: SW at 11.27 km/h
  Monday
  Partly cloudy
  14°C / 31°C
  Tuesday
  Sunny
  15°C / 32°C
  Wednesday
  Sunny
  17°C / 32°C
  Thursday
  Mostly sunny
  16°C / 32°C
  Friday
  Rain
  17°C / 30°C
  Saturday
  Sunny
  17°C / 29°C
  Sunday
  Sunny
  17°C / 31°C
  Share on Myspace

  footer

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Web-Komp