February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

  anigif

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 21 November 2017
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

    มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง...

  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย จำนวน ๕๐ คน เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควัน แจกมุ้ง และทรายอะเบท ให้กับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดตำบลสบเมย

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดตำบลสบเมย

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดตำบลสบเมยในวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  - หมู่บ้านที่ชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้านเลโคะ  - รองชนะเลิศอันดับ ๑ บ้านแม่ลามาหลวง  - ร...

  โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป้าตำบลสบเมย

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป้าตำบลสบเมย

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินงานโครงการจัดทำแนวกันไฟ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ปริมาณงาน ๕,๐๐๐ เมตร  

  Thursday, 12 October 2017 15:03

  อบต.สบเมย

  Written by
  Rate this item
  (0 votes)

  gif1 2

  ความหมายของตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

       สัญลักษณ์ชาวนา       แสดงให้เห็นถึง การประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่ตำบลสบเมยที่ส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

       สัญลักษณ์รูปการจับมือ แสดงให้เห็นถึง ความสามัคคี ความร่วมมือของคนในตำบลสบเมย

       สัญลักษณ์รวงข้าว      แสดงให้เห็นถึง ความอุดมสมบูรณ์ของธัญพืชและธัญหารในพื้นที่ตำบลสบเมย

  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

      “องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง”

  พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น

      1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับในการพัฒนาชุมชยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

      2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึงในทุกชุมชน

      3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนแบบพอเพียงให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

      4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอนุรักษ์

      5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในทุกๆด้าน

      6. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนหน่วยงานต่างๆในทุกระดับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

      7. ศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกท้องถิ่น

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจพอเพียง

      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคน และสวัสดิการสังคม

      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเมืองน่าอยู่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม

  Read 105 times

  Leave a comment

  Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  LINK1

  LINK2

  LINK3

  LINK4

  Mostly cloudy

  29°C

  แม่ฮ่องสอน

  Mostly cloudy
  Humidity: 25%
  Wind: SW at 11.27 km/h
  Monday
  Partly cloudy
  14°C / 31°C
  Tuesday
  Sunny
  15°C / 32°C
  Wednesday
  Sunny
  17°C / 32°C
  Thursday
  Mostly sunny
  16°C / 32°C
  Friday
  Rain
  17°C / 30°C
  Saturday
  Sunny
  17°C / 29°C
  Sunday
  Sunny
  17°C / 31°C
  Share on Myspace

  footer

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Web-Komp